Rillerverktyg

För att få skidorna att glida lätt är det viktigt att belagen inte är helt släta utan att de har en tydlig, väldefinierad och polerad struktur. Detta är till och med viktigare än valet av glidvalla. En bra struktur förhindrar att vatten breder ut sig under skidan, vilket i sin tur gör att skidan inte ”suger” fast som det populärt brukar kallas. En bra struktur består av längsgående åsar med tydliga dalar mellan åsarna. Åsarnas längd, höjd, avstånd och lutning är parametrar som varieras beroende av hur varmt det är ute eller mer korrekt hur mycket vatten det är i spåret.

Den viktigaste delen av strukturen är den finaste strukturen, dvs strukturen som utgörs av de kortaste, smalaste och lägsta åsarna. Om dessa åsar nöts bort kommer skidan att glida trögt. Det är också viktigt att komma ihåg att om glidvalla används måste den borstas ur noga så att den finaste strukturen inte försvinner pga att vallan ”spacklar” igen belaget.
SKIMATERIA har tagit fram en uppsättning strukturverktyg (rillerverktyg) som täcker alla typer av fören. Det som är unikt med SKIMATERIAs rillerverktyg är att de kan göra den allra finaste strukturen vilken hittills enbart har kunnat tillverkas via stenslipning. Verktygen används ett i taget men oftast i kombination, dvs först läggs en lite grövre struktur innan man avslutar med en fin struktur. Efter varje steg är det viktigt att borsta ur strukturen med en bra stålborste och då lämpligen med SKIMATERIAs stålborste. Detta gör att strukturen blir helt öppen i åkriktningen vilket förhindrar att friktion byggs upp.

Beskrivning av rillerverktygen

Verktygen är designade så att de på ett enkelt sätt ska ge rätt struktur. Rillerverktygen kan antingen fås att glida eller rulla över skidans belag beroende av om låsskruven är åtdragen eller inte. Hantera verktygen varsamt, eftersom en skadad riller kommer att försämra resultatet.

Handtaget

Handtaget håller rillerverktyget på plats. Rillern kan antingen rulla över skidan eller låsas och därmed glida över skidan. Den senare varianten ger en djupare struktur som dessutom kan göras helt linjär.

Allmänt om rillning av skidor

För att få ett bra och säkert resultat vid rillning bör skidan vara väl fastspänd i en vallaprofil.
I de recept som tagits fram förekommer det både att rillerverktyget dras från spetsen mot bakkanten av skidan och från bakkant och framåt. För att säkra att hela skidan får rätt form ska även fästzonen rillas på klassiska skidor.

Rullande verktyg – normal användning

Om låsskruven inte används kommer rillerverktygen att rulla på skidan. Genom att då första rilla från spetsen till skidans bakkant och sedan från bakkanten till spetsen så kommer alla rillverktygen att ge en struktur där spåren korsar varandra. En sådan struktur brukar kallas för krysstruktur.

Låst verktyg — avancerad användning

Om låsskruven är åtdragen jobbar man med korta drag. Rilla en kort sträcka och backa en bit för överlapp och rilla på nytt tills skidan är helt rillad.
Det låsta verktyget gör att det är enkelt att skapa djupa mönster och den avbrutna rillningen gör att det bildas åsar med en begränsad längd. Genom att lägga överlapp så begränsas längden ytterligare plus att strukturen blir ännu tätare.

Tips

SKIMATERIAs rillerverktyg kan användas på såväl stenslipade som stålsicklade skidor. Genom att först sickla med grovsickeln (R-Cut) skapas en yta som efter rillning kommer att ge bra glid och ha maximal livslängd.

Vill du ha hjälp med att SKIMATERIA-preparera dina skidor?